komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

Komornik Częstochowa

 

Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku:

7:30 – 15:30

Przyjęcia stron przez Komornika:

Komornik przyjmuje interesantów – we wtorek od godz. 9.00 do godz. 15.00

W przypadkach szczególnie uzasadnionych po uprzednim umówieniu spotkania jest możliwość przyjęcia strony także w innych dniach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Arkadiusz Bloma                                           

 Kancelaria Komornicza nr IV

ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I pietro)

42-217 Częstochowa

tel./fax +48 34 374 30 85

mail: czestochowa.bloma@komornik.pl

www.komornikczestochowa.pl

ePUAP2: KSR_Arkadiusz_Bloma/domyslna

EPU nr ID: 2541

Nr rachunku bankowego: Bank  BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003

Dla przelewów z zagranicy: kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

W tytule wpłaty należy podać nazwę/nazwisko i sygnaturę akt.

W korespondencji należy wskazać sygnaturę akt sprawy (KM, KMP, KMS) oraz numer telefonu kontaktowego.

Kasa jest czynna w godzinach pracy Kancelarii.

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej, posiadającym własne kompetencje. Działa  przy sądzie rejonowym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. co oznacza m.in, iż komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje, używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Równocześnie jednak sam podlega szczególnej odpowiedzialności w przypadku popełnienia przestępstw urzędniczych.

Kancelaria dysponuje

ikona EPU na stronie Komornika Sądowego Arkadiusza Blomy w CzęstochowieEPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – obsługa spraw egzekucyjnych poprzez e-sądlogo opisujące system Ognivo na komornik czestochowa.plOGNIVO – System szybkiej wymiany danych z ponad 25 bankami komercyjnym n/t dłużnikalogo Serwisu Internetowej Krajowej Rady Komorniczej umieszczone na stronie komornik częstochowaSI KRK – Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczejlogo Ministerstwa Sprawiedliwości umieszczone na stronie komornik częstochowaPD CBDKW – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg WieczystychCI – RZ – Elektroniczny dostęp do rejestrów zastawówCentralna ewidencja pojazdów - elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieli logo na storni komornik częstochowaCEPIK – Centralna ewidencja pojazdów – elektroniczny dostęp do bazy pojazdów i ich właścicieliLogo - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umieszczone na stronie komornik częstochowa .plCEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczejprzekierowanie do strony e-pesel ze strony komornik częstochowae-PESEL – Elektroniczny dostęp do rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoście-KATASTER – Ewidencja gruntów i budynków  – zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i ich właścicielachLogo - Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie komornik częstochowaZUS-PUE online – Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznychlogo SISP znajdujące się na stronie komornik częstochowaSISP – online – System Informacyjny Statystyki Publicznej

Licytacje nieruchomości

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej z budynkiem mieszkalnym – udział w wysokości 2/8, ul. Brzeźnicka 82, Częstochowa, 11 stycznia 2022 r., godz.12:00

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Ipołożonej przy ul. Brzeźnicka 82 w Częstochowie numer działki 47/1 o powierzchni 0,0380 HA dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ1C/00034822/7-dotyczy udziału dłużnika w wysokości 2/8 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 408 400,00 złWartość udziału 2/8 nieruchomości oszacowana jest na kwotę 102 100,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału w wysokości 2/8 tj. kwotę 76 575,00 złWartość rękojmi 10 210,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Leśmiana 2/14, Częstochowa, 12.01.2022 r., godz. 9:30

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.01.2022 rokuo godzinie 9:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędziesię:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C Ilokal mieszkalny położony w Częstochowie przy ul. Leśmiana 2/14 o łącznej powierzchni 46,1200 m2 dla której wIX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczystaCZ1C/00086065/1Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 171 700,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 128 775,00 złWartość rękojmi 17 170,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomościnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jestokazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię...

Pierwsza licytacja nieruchomości – lokal mieszkalny, ul. Zapolskiej 16/31, Częstochowa, 12.01.2022 r., godz.10:00.

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2022 roku ogodzinie 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C ILokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Zapolskiej 16/31 o łącznej powierzchni 45,8000 m2, dlaktórego w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta onumerze CZ1C/00147858/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 216.200,00 złCena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 162.150,00 złWartość rękojmi 21.620,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomościnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jestokazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana...

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej, Władysławów, gmina Miedźno, 16.11.2021 r., godz.11:00

O B W I E S Z C Z E N I EO P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C IKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.11.2021 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I-położonej w miejscowości Władysławów w gminie Miedźno, numer działki 30 o powierzchni 0,5330 ha dlaktórej X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzonej przez Sąd Rejonowy wCzęstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00025533/5Zgodnie z MPZP tereny wskazane do wykorzystania rolniczego z dopuszczeniem wykorzystania na cele rekreacji iwypoczynku oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej ora urządzeń turystycznych. Brak dostępu dodrogi publicznej. Dojście do działki odbywa się drogą polną prawnie nieuregulowaną. Od strony północnowschodniej działka...

Licytacje ruchomości

Pierwsza licytacja ruchomości – MAZDA 6 samochód osobowy, ul. Tczewska 9, Częstochowa, 29.12.2021r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-12-29 r. o godz. 15:00  Częstochowa przy ul. Tczewska 9 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 MAZDA 6 SAMOCHÓD OSOBOWY Rok produkcji: 2014 nr rej SC2556N VIN: JM1GJ1W58E1103317rodzaj paliwa: BENZYNAdata pierwszej rejestracji: 2014-01-011,0053 000,00 zł 53 000,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie...

Ponowna pierwsza licytacja ruchomości – strugarka 7 głowicowa czterostronna, szlifierka szerokotaśmowa, 14.01.2022 r., godz.15:00

OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV wCzęstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2022-01-14 r. o godz. 15:00Wierzchowisko przy ul. Parkowa 1/3 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiącychwłasność dłużnika.Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna1 Strugarka 7 głowicowa czterostronna Typ PFA 17N/B rok prod 19691,00 17 314,00 zł(brutto)17 314,00 zł(brutto)2 Szlifierka szerokotaśmowa SANDYA UNO C-CS nr AE 0059891,00 22 690,00 zł(brutto)22 690,00 zł(brutto)Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej wobwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomościnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art. 867. 1...

Pierwsza licytacja ruchomości – Wózek widłowy, ul. Częstochowska 80, Krzepice, 19.11.2021r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-11-19 r. o godz. 15:30 w miejscowości  Krzepice przy ul. Częstochowska 80 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1. Wózek widłowy Kion Baoli rok prod 2014, model CPCD 251,0019 500,00 zł(brutto)19 500,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy...

Druga licytacja ruchomości – samochód ciężarowy SKODA PRAKTIK, ul. Częstochowska 80, Krzepice, 19.11.2021 r., godz.15:30

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2021-11-19 r. o godz. 15:30 w miejscowości  Krzepice przy ul. Częstochowska 80 odbędzie się druga licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: NrOpis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.L.p.prot.ruchomościilośćjednostkowałączna 1 SAMOCHÓD CIĘŻAROWY SKODA PRAKTIK rok produkcji: 2014nr rej. SKL09915 rodz. paliwa: BENZYNA VIN: TMB1MB5JXF5012125 Data pierwszej. rejestracji: 2014-08-01 1,0017 000,00 zł(brutto)17 000,00 zł(brutto) Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty...

Herb Miasta Częstochowa Komornik

komornik częstochowa

Kancelaria Komornicza
ul. Śląska 28 lok. 2.2 (I piętro)
42-217 Częstochowa