OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma na podstawie art. 867 kpc
podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 23.05.2018 roku o godz. 10:30 w Kancelarii Komorniczej
przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 w Częstochowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości o wartości
artystycznej stanowiących własność dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Obraz Gintera Grass pt ” Tango” w czarnej
ramie drewnianej, wym.53×39 cm, litografia
sygnowana ołówkiem
1,00 1 000,00 zł 1 000,00 zł
2 Obraz Zdzisław Nitka pt ” Bum, bum, bum”
wym.188x194cm, olej/płótno
1,00 12 000,00 zł 12 000,00 zł
3 Obraz Kupczyński 1964 – abstrakcja w
czarnej drewnianej ramce,
wym.99×110,olej/płotno
1,00 4 000,00 zł 4 000,00 zł
4 Obraz Edward Dwurnik pt ” Na manewry”
wym.87×50 cm, litografia sygnowana
ołówkiem
1,00 1 600,00 zł 1 600,00 zł
5 Obrazy jazz forum Rafał Olbiński w
czarnych drewnianych
ramach,wym.44x44cm, inkografie sygnowane
ołówkiem
3,00 2 500,00 zł 7 500,00 zł
6 Obraz Jacka Pałuchy rok 2011 pt ”
Guliwer” wym.74x99cm, akryl/płótno
1,00 5 000,00 zł 5 000,00 zł
7 Obraz Jacka Pałuchy rok 2012, wym.54×69
cm,akryl/płótno
1,00 3 000,00 zł 3 000,00 zł
8 Obraz Milionerboy, wym.149x88cm,
akryl/płótno
1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Operat szacunkowy w/w przedmiotów wartości artystycznej do wglądu w Kancelarii Komorniczej.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 9:00-9:30 przy ul. Żonkilowa 12 w Częstochowie po
okazaniu dowodu uiszczenia wymaganego wadium.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty
rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na
rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz
Bloma nr rach: ING Bank Śląski SA 81 1050 1937 1000 0091 2275 4063 lub bezpośrednio w kasie
kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji
publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1,
art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia
się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia
9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.