OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma na podstawie art. 867 kpc
podaje do publicznej wiadomości: że w dniu 09.06.2018 roku o godz. 14:00 w Sieradz przy ul.
Stodolniana 9 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Motocykl Honda CBR 1000 F,
rok produkcji 1998, nr rej ESI E 75F,
numer ramy SC242200970, kolor biało- czerwony
1,00 7 500,00 zł 7 500,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi
spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek
bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: ING
Bank Śląski SA 81 1050 1937 1000 0091 2275 4063 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji
publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1,
art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia
się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6

Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia
9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Licytacja komornicza motocyklu
Licytacja komornicza motocyklu