Obwieszczenie

P I E R W S ZA  L I C Y T A C JA  N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości że w dniu 26.09.2019 roku o godz 14:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :
niezabudowanej położonej w miejscowości Siedlec gmina Janów, numer działki ewidencyjnej 524, 544/1, 544/2 o łącznej powierzchni 1,47 HA, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta nr. CZ1C/00066649/3

Nieruchomości oszacowane są na łączną na kwotę: 38.300,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa 3/4 ceny oszacowania wynosi: 28.725,00 zł.

-działka rolna numer 524 o powierzchni 0,6230 ha oszacowana jest na kwotę 8.100,00 zł

cena wywołania wynosi 6.075,00 zł

(R/ZK – tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy ZL – lasy)

-działka rolna numer 544/1 o powierzchni 0,0080 ha oszacowana jest na kwotę 2.600,00 zł
cena wywołania wynosi 1.950,00 zł
(KD-DG(D) – drogi gminne dojazdowe)
-działka rolna numer 544/2 o powierzchni 0,8420 ha oszacowana jest na kwotę 27.600,00 zł
cena wywołania wynosi 20.700,00 zł
(około 60 metrów od północy MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, w dalszej części R/ZK – tereny otwarte o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zakazem zabudowy oraz w niewielkiej części ZL – lasy)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.962 kpc. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Brak wpłaty
rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum
Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003