Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria
Komornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 953 kpc w związku z art.1066 kpc, podaje do
publicznej wiadomości że w dniu 19.11.2019 roku o godz 12:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :

gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z
poddaszem nieużytkowym całkowicie podpiwniczonym z garażem w bryle budynku. Infrastruktura
techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Nieruchomość położonej w Częstochowie przy
ulicy Królewskiej 70 o numerze ewidencyjnym 75/2 w obrębie 0298 o powierzchni 0,0815 ha dla której
Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW CZ1C/00023004/7
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 255 200,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 191 400,00zł zł
Wartość rękojmi 25 520,00 zł
SPRZEDAŻ MA CELU ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu
wpłaty wadium i dowodu osobistego. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię
(wadium) należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr
1 w Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)