O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria
Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 21.04.2020 roku o godzinie 12:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul.
Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchnia
użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym,
częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcji
drewnianej pokryty eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Zabudowa gospodarcza posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.
Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62
o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha oraz
działkę numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW CZ1C/00053081/9
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 163 100,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 122 325,00 zł
Wartość rękojmi 16 310,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.
Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy
wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum
Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni
powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej
licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły
Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w
wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny
nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)