OBWIESZCZENIE
O P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria
Komornicza w Częstochowie nr IV na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do
publicznej wiadomości że w dniu 11.09.2020 roku o godz 10:30 w kancelarii komorniczej
mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok.2.2 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI :
działki niezabudowanej nr. 464/2 o powierzchni 1,2189 ha. z nieruchomości położonej w powiecie
częstochowskim w gminie Kamienica Polska w miejscowości Zawada w obrębie 0006 dla której w IX
Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o
numerze CZ1C/00057815/2
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 73 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji jest równa 3/4 ceny oszacowania wynosi: 54 825,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja
zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w
Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w
godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia
następnego.