OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2020-08-28 r. o godz. 14:00
Częstochowa przy ul. Wielkoborska 145 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Samochód ciężarowy Ford Transit
rok prod. 2007, nr rej. SC 9778H,
VIN WFOXXXTTFX7964125 kolor biały
1,00 15 000,00 zł
(brutto)
15 000,00 zł
(brutto)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu. W cenie uwzględniono podatek VAT w wysokości 23%
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi
spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek
bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: BNP
Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub
bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.