OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2020 r. o godz. 16:30 w
miejscowości Zawady przy ul. Szkolna 75 odbędzie sie pierwsza licytacja ruchomości stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 MERCEDES-BENZ 208 D
Rok produkcji: 1999, nr rej. SKL18SY
VIN: WDB9023621P907213
1,00 5 000,00 zł
(wartość pojazdu)
2 500,00 zł
(wartość udziału)
5 000,00 zł
(wartość pojazdu)
2 500,00 zł
(wartość udziału)
2 SKODA FABIA
Rok produkcji: 2002
nr rej. SKL N636
VIN: TMBPH16YX2X039036
1,00 3 000,00 zł
(wartość pojazdu)
1 500,00 zł
(wartość udziału)
3 000,00 zł
(wartość pojazdu)
1 500,00 zł
(wartość udziału)
3 Betoniarka AGRO- WIKT
tablica znamieniowa nieczytelna
2,00 1 000,00 zł 2 000,00 zł
4 Piec DEFRO nr 120613040 – kolor czerwony 1,00 1 500,00 zł 1 500,00 zł
5 Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany
Rok produkcji: 2008 nr 542
1,00 5 000,00 zł 5 000,00 zł
6 Ciągnik rolniczy URSUS C 330
Rok produkcji: 1980
1,00 7 000,00 zł 7 000,00 zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi
spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek
bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: BNP
Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub
bezpośrednio w kasie kancelarii .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości
od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej
ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie
do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż ruchomości jeżeli podstawa opodatkowania nie
przekracza 1000 zł, stosownie do treści art. 9 pkt. 6 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia
9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.