O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.03.2021 roku
o godzinie 10:00 w sali nmumer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35
odbędzie się:
P O N O W N A D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, powierzchnia użytkowa
budynku mieszkalnego wynosi 80,03 mkw. Budynek parterowy ze strychem nieużytkowym, częściowo
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły. Dach konstrukcji drewnianej pokryty
eternitem. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Zabudowa gospodarcza
posadowiona na przedmiotowej nieruchomości w stanie umiarkowanym.
Nieruchomości położona w gminie Kłomnice w miejscowości Rzerzęczyce ul. Ogrodowa 62
o powierzchni 1,7639 w obrębie 0016 obejmującą działkę numer 7773 o powierzchni 0,0548 ha oraz działkę
numer 9597 o powierzchni 1,7091 ha dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW CZ1C/00053081/9
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 163 100,00 zł
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 108 733,33 zł
Wartość rękojmi 16 310,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.
Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy
wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum
Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni
powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze
komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej
licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły
Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Komornik poucza nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w
wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4
pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016
r. poz. 223) Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku
dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub
powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez
nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) stosownie do treści art. 9 pkt. 2 Ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego
w Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom
ochrony dowód uiszczenia rękojmi.