O B W I E S Z C Z E N I E
O P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 16.11.2021 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w
Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
-położonej w miejscowości Władysławów w gminie Miedźno, numer działki 30 o powierzchni 0,5330 ha dla
której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00025533/5
Zgodnie z MPZP tereny wskazane do wykorzystania rolniczego z dopuszczeniem wykorzystania na cele rekreacji i
wypoczynku oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej ora urządzeń turystycznych. Brak dostępu do
drogi publicznej. Dojście do działki odbywa się drogą polną prawnie nieuregulowaną. Od strony północnowschodniej działka sąsiaduje z rzeką Liswartą.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 800,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania 44 100,00 zł
Wartość rękojmi 5 880,00 zł
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja
zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w
Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w
godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia
następnego.