O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2022 roku o
godzinie 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
Lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Zapolskiej 16/31 o łącznej powierzchni 45,8000 m2
, dla
którego w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o
numerze CZ1C/00147858/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 216.200,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 162.150,00 zł
Wartość rękojmi 21.620,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, zgodnie z art. 962 kpc. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego.
Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w
Krakowie 35160014621823073400000003
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń ,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa
dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie
zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Elaborat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.
Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków
poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia
tego nie przedstawiły
Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Komornik poucza nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu
licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust.
1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) Zwalnia się od
podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w
wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa
rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha
oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to
stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) stosownie do treści art. 9 pkt. 2 Ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w
Częstochowie Nr 79/20 do budynku sądu wpuszczone zostaną jedynie osoby, które okażą pracownikom ochrony
dowód uiszczenia rękojmi.