OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w
Częstochowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2022-01-14 r. o godz. 15:00
Wierzchowisko przy ul. Parkowa 1/3 odbędzie się ponowna pierwsza licytacja ruchomości stanowiących
własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot. ruchomości ilość jednostkowa łączna
1 Strugarka 7 głowicowa czterostronna
Typ PFA 17N/B rok prod 1969
1,00 17 314,00 zł
(brutto)
17 314,00 zł
(brutto)
2 Szlifierka szerokotaśmowa
SANDYA UNO C-CS nr AE 005989
1,00 22 690,00 zł
(brutto)
22 690,00 zł
(brutto)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości można oglądać przed wywołaniem licytacji , w miejscu podanym w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art. 867. 1 kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że
licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: BNP Paribas Bank Polska SA
Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący
czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury
potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek
podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
UWAGA: LICYTACJA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.