O B W I E S Z C Z E N I E
O D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.02.2022 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
-położonej w miejscowości Władysławów w gminie Miedźno, numer działki 30 o powierzchni 0,5330 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00025533/5
Zgodnie z MPZP tereny wskazane do wykorzystania rolniczego z dopuszczeniem wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń turystycznych. Brak dostępu do drogi publicznej. Dojście do działki odbywa się drogą polną prawnie nieuregulowaną. Od strony północno- wschodniej działka sąsiaduje z rzeką Liswartą.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 58 800,00 zł
Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania 29 400,00 zł
Wartość rękojmi 5 880,00 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii .
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.