O B W I E S Z C Z E N I E
O D R U G I E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 w kancelarii komorniczej mieszczącej się
w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

– położonej w Kłobucku w gminie Krzepice o numerach działki 3055/8, 3055/9,3055/10 o łącznej powierzchni 1,3539 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Na działce znajduje się także budynek garażowo gospodarczy z zadaszoną wiatą w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem. Brak zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) Dla przedmiotowej nieruchomości w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00047816/3-dotyczy udziału dłużnika w wysokości 1/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 756 300,00 zł
Wartość udziału 1/2 nieruchomości oszacowana jest na kwotę 378 150,00 zł
Cena wywołania wynosi 1/2 wartości oszacowania udziału w wysokości 1/2 tj. kwotę 189 075,00 zł
Wartość rękojmi 37 815,00 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).