OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 7 lipca 2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

– zabudowanej położonej w gminie Rędziny w miejscowości Kościelec przy ul. Mykanowskiej 13, nr działki 185/2, o łącznej powierzchni 0,7880 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00005852/4.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.07.2022 r. o godzinie: 12.00 .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 411.700,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 308.775,00 zł
Wartość rękojmi 41.170,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.170,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.