OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LICYTACJA ELEKTRONICZNA
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 16 sierpnia 2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się:

PONOWNA PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
– gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w województwie śląskim w Częstochowie przy ulicy Równoległej 59 obejmującej działkę gruntu nr 2/3 o powierzchni 0,0973 ha. Działka częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej wobec nieujawnionej w księdze wieczystej służebności drogi koniecznej ustanowionej na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lipca 2019 roku sygn. akt.Ns 3182/17. Działka zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 249,00 mkw. Budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00141755/9.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.08.2022 r. o godzinie: 12.00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 184 700,00 zł netto + VAT (23%) 42 481,00 zł
Kwota oszacowania wynosi 227 181,00 zł brutto
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę
kwota netto 138 525,00 zł + VAT (23%) 31 860,75 zł
kwota brutto 170 385,75 zł
Wartość rękojmi 18 470,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 470,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.