O B W I E S Z C Z E N I E
O P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 listopada 2022 roku o godzinie 10:30 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
– położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka obejmującej działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 1085 (pow.1204 m2), 1086 (pow.1210 m2), 1087 (pow. 1216 m2), 1088 (pow. 1221 m2), 1089 ( pow 1225 m2) o łącznej powierzchni 6 076 m2. Działki uzbrojone o powierzchni
i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Dla przedmiotowych działek Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8,
– położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka obejmującej działkę niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 1090 o łącznej powierzchni 0,2609 ha. Działka pełni funkcje drogi wewnętrznej dla przedmiotowych działek 1085, 1086, 1087, 1088, 1089 zapewnia dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa). Dla przedmiotowej nieruchomości w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9- udział 12/14.
Działka drogowa numer 1090 ujęta w KW CZ1C/00189773/9 oraz działki 1085, 1086, 1087, 1088, 1089 ujęte w KW CZ1C/00042367/8 stanowią funkcjonalną prawną i gospodarczą całość.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 930 164,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 697 623,00zł
Wartość rękojmi 93 016,40 zł

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc. Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).