O B W I E S Z C Z E N I E
O P I E R W S Z E J L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
według następującej kolejności:

1. – działka niezabudowana położona w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka o numerze ewidencyjnym 1083 o łącznej powierzchni 0,2161 HA z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej wyposażonej w instalacje techniczne (gazowa, wodociągowa) dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 312.607,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 234.455,68 zł
Wartość rękojmi 31.260,76 zł

2. – działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1087 o powierzchni 0,1216 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 181.252,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 135.939,43 zł
Wartość rękojmi 18.125,26 zł

3. – działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1088 o powierzchni 0,1221 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 181.947,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 136.460,68 zł
Wartość rękojmi 18.194,76 zł

4. – działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1089 o powierzchni 0,1225 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 182.503,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 136.877,68 zł
Wartość rękojmi 18.250,36 zł

5. – działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1086 o powierzchni 0,1210 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą dostęp do drogi publicznej oraz instalacji technicznych (gazowa, wodociągowa) o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 180.418,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 135.313,93 zł
Wartość rękojmi 18.041,86 zł

6. – działka niezabudowana położona w Częstochowie o numerze ewidencyjnym 1085 o powierzchni 0,1204 HA w obrębie 0428 Grabówka dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00042367/8 wraz z udziałem 1/7 w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Kaspra Del Buffalo w obrębie 0428 Grabówka stanowiącej drogę wewnętrzną o numerze ewidencyjnym działki 1090, dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta CZ1C/00189773/9. Działka o powierzchni i wymiarach pozwalających na zabudowę mieszkaniową. Prezydent Miasta Częstochowy wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 179.584,57 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 134.688,43 zł
Wartość rękojmi 17.958,46 zł

Stosownie do art. 979 § 1 kpc Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).