OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 1013(6) kpc, podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 6 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Częstochowie
przy ul. Śląskiej 28 lok. 2.2 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
– gruntowej położonej w miejscowości Jacków i Baby, gmina Kruszyna, powiat Częstochowski o łącznej
powierzchni 1,2100 HA dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest
urządzona księga wieczysta CZ1C/00187441/9. Na nieruchomość składają się działki niezabudowane:
nr 1. działka ewidencyjna nr 45 z obrębu 0001, Baby o powierzchni 2500 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; kształt działki wydłużony o szerokości około 8,20 m; teren łąki; dojazd do działki drogą gruntową
niskiej jakości;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.780,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1.335,00 zł
Wartość rękojmi 178,00 zł
nr 2. działka ewidencyjna nr 425 z obrębu 0001, Baby o powierzchni 5200 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; kształt działki wydłużony o szerokości około 20,3 m; na działce uprawiana jest kukurydza; dojazd
do działki drogą gruntową utwardzoną żwirem;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9.880,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 7.410,00 zł
Wartość rękojmi 988,00 zł
nr 3. działka ewidencyjna nr 843 z obrębu 0001, Baby o powierzchni 300 mkw; działka zlokalizowana na
terenach leśnych; działka zalesiona; kształt działki wydłużony o szerokości około 2,2 m; działka zadrzewiona,
drzewostan liściasty w przewadze, zwarcie umiarkowane;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.050,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 787,50 zł
Wartość rękojmi 105,00 zł
nr 4. działka ewidencyjna nr 735 z obrębu 0003, Jacków o powierzchni 800 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; od strony południowej działka graniczy z ciekiem wodnym; kształt działki wydłużony o szerokości
około 4,5 m; dojazd do działki drogą gruntową;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 720,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 540,00 zł
Wartość rękojmi 72,00 zł
nr 5. działka ewidencyjna nr 808 z obrębu 0003, Jacków o powierzchni 1300 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; od strony południowej działka graniczy z ciekiem wodnym; kształt działki wydłużony o szerokości
około 11,3 m; dojazd do działki drogą gruntową;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.170,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 877,50 zł
Wartość rękojmi 117,00 zł
nr 6. działka ewidencyjna nr 833 z obrębu 0003, Jacków o powierzchni 1000 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; od strony południowej działka graniczy z ciekiem wodnym; kształt działki wydłużony o szerokości
około 5,4 m; zagospodarowanie działki – teren łąki, roślinność segetalna, miejscowe zakrzewienie; dojazd do działki
drogą gruntową niskiej jakości;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 700,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 525,00 zł
Wartość rękojmi 70,00 zł
nr 7. działka ewidencyjna nr 835 z obrębu 0003, Jacków o powierzchni 1000 mkw; działka zlokalizowana na
terenach rolnych; od strony południowej działka graniczy z ciekiem wodnym; kształt działki wydłużony o szerokości
około 5,4 m; zagospodarowanie działki – teren łąki, roślinność segetalna, miejscowe zakrzewienie;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 700,00 zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 525,00 zł
Wartość rękojmi 70,00 zł
W pierwszej kolejności wywołaniu na licytacji podlegają łącznie działki oznaczone nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6,
nr 7 jako cała nieruchomość ujęta w CZ1C/00187441/9 . W przypadku braku licytantów w drugiej kolejności
wywołaniu na licytacji podlegają oddzielnie poszczególne działki.
W przypadku przystąpienia do licytacji łącznie wszystkich działek jakie obejmuje nieruchomość ujęta w księdze
wieczystej CZ1C/00187441/9;
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 16.000,00zł
Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 12.000,00 zł
Wartość rękojmi 1.600,00 zł
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg , zgodnie z art.867. 1 kpc w zw. z art.1013(6) kpc Brak wpłaty rękojmi spowoduje że licytacja
zostanie uznana za bezskuteczną. Rękojmię (wadium) należy wpłacić na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma nr rach: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w
Krakowie 35160014621823073400000003 lub bezpośrednio w kasie kancelarii.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia
przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w
godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia
następnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji i uzyskały w tym
zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 09:00 do godz. 15:00.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Sprzedaż nie
jest objęta podatkiem VAT. Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2%
ceny uzyskanej ze sprzedaży ruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dni licząc od zapłaty całej ceny nabycia, stosownie
do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223)
Zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w
rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że
w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego
utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo
to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w
rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 9) stosownie do treści art. 9 pkt. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3
lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223).