OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Arkadiusz Bloma Kancelaria Komornicza nr IV
w Częstochowie na podstawie art. 986 (4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 07.07.2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
– pawilon handlowy położony w miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck numer działki 506/3 o powierzchni 0,2198 ha. Budynek z 2015 roku, w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Konstrukcja tradycyjna murowana. Budynek ocieplony i otynkowany. Dach pokryty blachodachówką. Komunikacja przy budynku utwardzona częściowo kostką betonową częściowo żwirem. Posadzki w pomieszczeniach pokryte płytkami, ściany gipsowane i malowane, w pomieszczeniach sanitarnych płytki. Infrastruktura techniczna: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie- piec na paliwo stałe. Dodatkowo monitoring i instalacja alarmowa. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy wynosi 440,00 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 396,00 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze CZ2C/00046377/6.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.07.2023 r. o godzinie: 11:00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 770.700,00 zł netto + VAT (23%) 177.261,00 zł
Kwota oszacowania wynosi 947.961,00 zł brutto
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania tj:
kwota netto 513.800,00 zł + VAT (23%) 118.174,00 zł
kwota brutto 631.974,00 zł
Wartość rękojmi 77.070,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77.070,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35160014621823073400000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.