komornik sądowy częstochowaKomornik Sądowy

Przy sądzie rejonowym

w Częstochowie

Arkadiusz Bloma

częstochowa komornik

Informacje ogólne:

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, wykonujący w drodze przymusu egzekucyjnego wyroki sądowe. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą następujące zadania:

– wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
– wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
– sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
– doręcza zawiadomienia sądowe, obwieszczenia, protesty i zażalenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
– sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
– weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne.